OBCHODNÉ PODMIENKY

U šťastnej včely

Obchodné meno: Ing. Michal Gažovič

Miesto podnikania: 059 55 Ždiar 679
IČO: 47080582
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra: 740-28741
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.ustastnejvcely.sk


1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) podnikateľa Ing. Michal Gažovič, so sídlom 059 55 Ždiar 679 , identifikačné číslo: 47080582 zapísaného v Živnostenskom registri Okresného úradu Poprad, 740-28741 (ďalej len "predávajúci") predstavujú právnu úpravu vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

1.2 Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

1.3 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávání tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2 Používateľský účet

2.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len "používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho používatelského účtu.
2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
2.5 Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, a to predovšetkým v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než [časové obdobie] nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
2.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, resp. s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.


3 Uzavretie kúpnej zmluvy
3.1 Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a nezaväzuje kupujúceho k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru . 
3.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia výhradne v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
3.4 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:
3.4.1 objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
3.4.2 spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
3.4.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
3.5 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
3.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).
3.7 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
3.8 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí sám.

3.9 Dodanie tovaru. Objednávky odosielame v priebehu 1-5 dní, v závislosti od množstva objednávok. Doručenie následne trvá 1-2 dni, v závislosti od možností dopravcu.


4 Odstúpenie od zmluvy

4.1 V súlade s ustanovením § 7 ods. 1 a. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru.

4.2 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu U šťastnej včely, Ing. Michal Gažovič, Antošovský vrch 679, 059 55 Ždiar alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

4.3 Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

4.4 V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

4.5 Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.


Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia

5.1 Ak pri výrobku nie je uvedené inak, predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. 

V prípade ak:

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti

  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť

  • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny

  • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

5.2 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

5.3 Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe (faktúra). Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. 


6 Expiračná doba

6.1 Zasielané produkty majú expiračnú dobu najmenej 2 mesiace pred dátumom spotreby. Výrobky s expiračnou dobou menej ako 2 mesiace môžu byť kupujúcemu zaslané výslovne len po dohode telefonicky alebo mailom.


7 Platba, doprava a ceny

7.1 V internetovom obchode www.ustastnejvcely.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu nasledovne:

dobierka - kúpnu cenu za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi alebo na pošte, na pobočke Zásielkovne alebo kuriérovi. Poplatok za dobierku je 1,10 €. Dobierka je v súčasnej dobe pozastavená kvôli pandémii.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby ihneď odosielame tovar. Pri tomto spôsobe platby nie je účtovaný žiaden poplatok.

online platba kartou - platba prostredníctvom platobnej brány, na ktorú budete presmerovaní po potvrdení objednávky. Prijímame platby všetkými kreditnými kartami. Okrem názvu vydávateľa platobnej karty, čísla karty a dátumu platnosti je potrebné zadať aj kontrolný kód karty. Kontrolný kód je trojčíslie vytlačené na zadnej strane platobnej karty, ktoré slúžia na zaistenie bezpečnosti platieb na internete. Transakciu je ďalej potrebné autorizovať kódom, ktorý príde spravidla v sms. Ak je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Používame aplikáciu GP - webpay. Pri tomto spôsobe platby nie je účtovaný žiaden poplatok.


7.2 Náklady na poštovné a balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sú stanovené vo výške 2,80 € za každú objednávku vrámci SR pri výbere doručovateľa Slovenská pošta. Náklady na poštovné a balné prostredníctvom Zásielkovne sú 2,00€. Náklady na poštovné a balné pri výbere doručovateľa kuriér Slovenskej pošty sú 4,50 €.

Do Českej republiky sa objednávky doručujú len prostredníctvom Zásielkovne a suma poštovného a balného je 3,30 €. Pri doručovaní do ČR je potrebné do adresy doručenia uviesť výdajné miesto - pobočku Zásielkovne (zoznam pobočiek tu: https://www.zasilkovna.cz/pobocky ). Poplatok za dobierku je 1,10 €.

Prevod meny z EUR do CZK realizuje Zásielkovňa s.r.o. v súlade s jej Všeobecnými obchodnými podmienkami a v súlade s Pravidlami konverzie mien (https://files.packeta.com/web/files/Priloha_2_Konverzia%20mien.pdf)


7.3 Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.


8. Záverečné ustanovenia

8.1 Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

8.2 V prípade vzniknutého sporu sa ako spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line.

9 Súhlas so spracovaním osobných údajov 

9.1 Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

9.2 Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so zdieľaním identifikačných údajov pri platbe kartou. V súlade s technickou špecifikáciou RTS (Regulatory Technical Standards) kartové schémy vyžadujú výmenu nižšie uvedených údajov pri každej platbe kartou. Týmto môže dôjsť k uplatneniu výnimky TRA (Transaction Risk Analysis) - transakčnej rizikovej analýzy, na základe silného overenia používateľa na strane vydavateľa platobnej karty:


  • Meno (Name)
  • E-mailová adresa (Email address)
  • Domáce telefónne číslo (Home phone number)
  • Číslo mobilného telefónu (Mobile phone number)
  • Fakturačná adresa (Billing address)
  • Dodacia adresa (Shipping address)

Vyššie uvedené dáta sú ukladané iba u vydavateľov platobných kariet.  


V Ždiari 21.02.2018

Posledná aktualizácia: 16.02.2021 

U šťastnej včely

Prírodná kozmetika z Belianskych Tatier. Kozmetické produkty z kvalitných surovín unikátne ako tatranská príroda.

INFORMÁCIE

Obchodné podmienky

Výrobca a distribútor produktov: Obchodné meno: Ing. Michal Gažovič
Miesto podnikania: 059 55 Ždiar 814
IČO: 47080582
DIČ: 1085045016
IČ DPH: Neplatca DPH

RÝCHLY KONTAKT

stastnavcela@gmail.com
+421 948 912 767